פיקוח על העבודה

שאלהתשובה
מה מטרתו של חוק ארגון הפיקוח על העבודה וכיצד מיושם הפיקוח?סעיף 1 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה מכריז על הקמת שירות פיקוח על העבודה שתפקידיו הם אלה: (1) לפקח על כל חיקוק שביצועו בידי שר העבודה והשר הטיל על השירות, בהודעה שפורסמה ברשומות , את הפיקוח על קיומו. (2) לפקח על הבטיחות בעבודה, על הגיהות המקצועית ועל הרווחה במקומות שבהם עובדים בני אדם, ולהדריך האלה את העובדים ואת המעסיקים. (3) למלא כל תפקיד אחר שיטיל עליו שר העבודה בשטח הבטיחות, הגיהות, הרווחה וסידורי העבודה.
מהו הרכבו של שירות הפיקוח על העבודה?סעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע את מנגנון השירות של הפיקוח על העבודה כך: (א) מנגנון השירות יהיה מורכב ממפקחי עבודה שימונו על-ידי שר העבודה, דרך כלל או לענפי פעולה מסויימים או לתפקידים מסויימים. (ב) שר העבודה ימנה מפקח עבודה ראשי, סגן מפקח עבודה ראשי ומפקחי עבודה אזוריים. *מפקח עבודה רשאי לאצול מסמכויותיו על-פי כל דין לסגן מפקח עבודה ראשי או מפקח עבודה אזורי.
מהן סמכויותיו של מפקח עבודה?סעיף 3 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע כי בנוסף לכל סמכות הנתונה למפקח עבודה בכל חיקוק, נתונות לו לשם מילוי תפקידו סמכויות נוספות המפורטות בסעיף בהרחבה.
באילו צווי בטיחות רשאי מפקח עבודה אזורי להשתמש כאשר קיימת סכנה לשלומו או בריאותו של אדם הנובעת מטיבם, מבנם, מקומם של מכונה, ציוד, מתקן או חומר המשמשים במקום עבודה, או כתואה מתהליך או מעשה או מחדל במקום עבודה? סעיף 6 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע את הצווים אותם רשאי לעשות וביניהם בקצרה: (1) להורות על הפסקת עבודה במקום העבודה, לאסור את השימוש במכונה, במתקן או בחומר.. עד שהורחק גורם הסכנה וניתן על כך אישור ממפקח העבודה. (2) לחייב את המחזיק במקום העבודה לנקוט באמצעים להרחקת הסכנה.
מהו תוקפו של צו בטיחות?סעיף 7 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע כי צו לפי סעיף 6 לעיל יעמוד בתוקפו כל עוד לא בוטל על ידי מפקח עבודה אזורי, או על ידי מפקח העבודה הראשי, או על ידי בית דין אזורי, על-פי בקשה שהוגשה על ידי המחזיק במקום העבודה.
מהו צו שיפור?סעיף 8א לחוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע כי אילו נוכח מפקח עבודה אזורי, או מפקח עבודה שהוא הסמיך לעניין סעיף זה, כי במקום עבודה לא מקויימות הוראת חיקוק שעניינה בטיחותם, בריאותם, גיהותם או רווחתם של בני אדם העובדים או הנמצאים בו לצורך עיסוקם או משלח ידם, רשאי הוא בצו (צו שיפור), לחייב את המחזיק במקום העבודה לנקוט בצעדים שיפרט בצו לשם קיומה של אותה הוראת חיקוק תוך תקופה שתיקבע בצו ושלא תפחת מארבעה עשר ימים.
מהי תכנית בטיחות?סעיף 8ד לחוק ארגון הפיקוח על העבודה מפרט מהי תכנית בטיחות, אילו הוראות היא כוללת ובאילו נושאים. המחזיק במקום עבודה מסוג שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות, יכין תכנית בטיחות של מקום העבודה, תוך תקופה שקבע השר בתקנות, ויעדכנה כל אימת שהדבר יידרש עקב שינויים במקום העבודה. תכנית זו תכלול בין היתר: (1) נוהלי בטיחות, גיהות ובריאות תעסוקתית במקום העבודה ונושאי התפקידים בו. (2) נוהלי חירום למצבי סיכון מיוחדים ולמקרי תאונות עבודה. ועוד.
מי אחראי להעברת מידע בדבר הכשרה בטיחותית במקום העבודה?סעיף 8ה לחוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע כי שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בדבר חובת המחזיק במקום עבודה לספק לעובדים בו מידע והכשרה הדרושים למניעת תאונות עבודה או מחלות מקצוע. תקנות אלו יכול שיהיו כלליות או לפי סוגי מקומות עבודה, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.
האם קיימת חובה להקים ועדת בטיחות במקום העבודה?סעיף 10 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע כי במפעל שמעסיקים בו 25 עובדים לפחות תהיה ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעסיק שווה בשווה. מפעל המעסיק פחות מ-25 עובדים, רשאים העובדים והמעסיק להקים ועדת בטיחות לפי ההסכם ביניהם. ואולם, רשאי שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר החובה להקים ועדת בטיחות אף במפעל שמספר העובדים בו פחות מ-25, ובלבד מספר חברי ועדת הבטיחות במפעל כאמור, לא יעלב על ארבעה. *תקנות כאמור יכול שיהיו לפי סוגי מפעלים, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.
מהן חובותיה וסמכויותיה של ועדת בטיחות?סעיף 14 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע את חובותיה וסמכויותיה של ועדת הבטיחות וביניהן: (1) בירור סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה במפעל ולהמליץ על אמצעים למניעתן. (2) לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות, להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחות. (3) לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם. (4) להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.
איך מתבטא הקשר בין ועדת הבטיחות לבין מפקח העבודה?סעיף 15 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע את הקשר בין ועדת הבטיחות לבין מפקח העבודה כך: (א) מפקח עבודה ישלח לועדת הבטיחות ולעד העובדים במפעל העתק של כל כתב ששלח למעסיק בענייני בטיחות וגיהות העלוללסייע לועדה במילוי תפקידה. (ב) מזכר ועדת הבטיחות ישלח למפקח עבודה אזורי פרוטוקול מישיבות הועדה או תמצית ממנו.
מי הם נאמני בטיחות?סעיף 19 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע כי במפעל שקיימת בו ועדת בטיחות, יהיו נציגי העובדים בועדה, וכן עובדים אחרים שמינתה הועדה, הנאמנים לענייני בטיחות וגיהות באותו מפעל.
מי הם נאמני בטיחות במפעל שאין בו ועדת בטיחות?סעיף 20 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע כי במפעל שאין בו ועדת בטיחות רשאים העובדים לבחור מביניהם או למנות נאמנים לענייני בטיחות וגיהות במספר שיאושר על ידי מפקח עבודה אזורי.
מהן חובותיו וסמכויותיו של נאמן בטיחות?סעיף 22 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע את חובותיו וסמכויותיו של נאמן בטיחות ואלו הן: (1) לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורם (2) להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות. (3) להודיע בכתב למעסיק או לבא כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות. (4) לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק שביצועו ביד שר העבודה. (5) להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.
האם מעסיק יכול לפטר נאמן בטיחות ממפעלו?סעיף 24 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע כי לא יפגע המעסיק בתנאי עבודתו של נאמן בטיחות ובמעמדו בעבודה ולא יפטרו בשל פעולותיו כנאמן בטיחות. אילו קיימים חילוקי דעות בין המעסיק לנאמן הבטיחות בקשר למעשי המעביד כאמור , יחולו השינויים המחוייבים בסעיף 17(א)(2) לפי העניין.
מהו המוסד לבטיחות ולגיהות?סעיף 26 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה מכריז על הקמתו של מוסד לבטיחות ולגיהות ערב חיקוק החוק, שמטרתו לקדם את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות המקצועית. מוסד זה הוא גוף מואגד ורשאי להתקשר בחוזים, לרכוש, להחזיק ולהעביר נכסים ולהיות צד בכל משא ומתן בין משפטי ובין אחר.
מהן פעולותיו של המוסד לבטיחות ולגיהותסעיף 27 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע את עיקרי פעילותו של המוסד וביניהם: (1) לנהל פעולות הסברה. (2) יערוך ויפרסם מחקרים. (3) לסייע לבחירת נאמני בטיחות ולהקמתן של ועדות בטיחות, ידריכם ויעודדם בפעולתם, ולפי בקשת ועדת בטיחות..[..] (4) לסייע לשירות הפיקוח בפעולותיו. (5) לייעץ לשר העבודה בעניינים כלכליים הנוגעים לבטיחות ולגיהות. (6) רשאי להעניק תעודת הצטיינות למצטיינים בשטח הדאגה לבטיחות ולגיהות במפעל.
תפריט
דילוג לתוכן