רישוי עסקים

שאלהתשובה
מה ההגבלות הקיימות בחוק לעניין מכירת משקאות משכרים?בהתאם לסעיף 2 לחוק רישוי עסקים, עסק שמחזיק במלאי משקאות משכרים לצורך מכירתם, לא ימכור, לא יגיש ולא יספק משקה משכר מהשעה 23:00 עד השעה 6:00 למחרת. יש לשים לב כי הוראה זו לא תחול על (א) עסק המנוי בתוספת, לגבי מכירה, הגשה או הספקה של משקה משכר לצורך שתייה במקום העסק; שר הפנים לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת; ו-(ב) מכירה של משקה משכר במחסן רשוי שהוא מחסן למכירה ליוצאים מישראל, כמשמעותו לפי פקודת המכס. כמו כן, בעסק שמוכר משקאות משכרים יש חובה בלהציג במקום בולט הודעה המפרטת את ההוראות כמפורט להלן: הוראות סעיפים 193(ג) ו-193א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין); ואזהרה בדבר הנזקים האפשריים של צריכת משקאות משכרים, בנוסח, בצורה, בגודל, בצבע, בעיצוב ובמיקום שיקבע שר הבריאות באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. חשוב לציין כי מילוי הוראות אלו מהויים חלק מהתנאים לרישיון עסק.
מהן ההגבלות הקיימות בחוק לעניין מקומות לעריכת משחקים?לפי סעיף 2ב לחוק רישוי עסקים, בעסק של עריכת משחקים תהא רשות הרישוי שלו לפי חוק זה רשאית להשתמש בסמכותה גם לעניינים אלה: (1) איסור פתיחת מקום לעריכת משחקים באזורים מסויימים; (2) הגבלת מספר הרשיונות באזורים מסויימים; (3) איסור סוגים מסויימים של משחקים; (4) הגבלת מספר הרשיונות לסוגי משחקים מסויימים; (5) הגבלת שעות הכניסה למקום לעריכת משחקים; (6) הגבלת גיל המותרים בכניסה למקום האמור; (7) איסור או הגבלה של פעילות נוספת באותם חצרים. (ב)  לענין סעיף זה, "משחקים" – משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה.
מי מוסמך להעניק רישיון עסק לצורך הפעלת קייטנות?בהתאם לסעיף 2ג לחוק רישוי עסקים (א) לא יינתן רשיון או היתר זמני לפי חוק זה לקייטנה, אלא אם כן ניתן אישור לכך גם מאת מי ששר החינוך והתרבות הסמיכו לכך; (ב) השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לפטור בצו מחובת רישוי לפי חוק זה סוגים של קיטנות המנוהלות על ידי ארגונים או גופים שייקבעו. (ג) לענין חוק זה, "קייטנה" – כמשמעותה בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), תש"ן-1990.
אילו תנאים צריכים להתמלא לצורך הפעלת מכון כושר?בהתאם לסעיף 2ד לחוק רישוי עסקים, לאא יינתן רשיון או היתר זמני למכון כושר אלא לאחר התייעצות עם מי ששר החינוך והתרבות הסמיכו לכך, ולאחר שנתקיימו כל התנאים הבאים: (1) רשות הרישוי מצאה כי מכון הכושר ממוקם במקום מתאים, כי המכשירים בו מוצבים במרחק סביר זה מזה, כי לכל מכשיר מוצמדות, במקום בולט, הוראות היצרן לענין השימוש בשפה העברית, בשפה הערבית ובשפה האנגלית, וכי לקוחותיו של מכון הכושר בוטחו בפרטי הביטוח ובסכומי הביטוח המזעריים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק הספורט;
מהן דרישות החוק לצורך הפעלת אולמי שמחות, גני אירועים ודיסקוטקים?סעיף 2ו לחוק רישוי עסקים קובע כי  (א) יש להתקין באולם השמחות, בגן האירועים או בדיסקוטק התקן מד רעש, המודד את עצמת הרעש במקום, המתריע על מפלס רעש העולה על מפלס הרעש, והמביא לניתוק זרם החשמל למערכת ההגברה באולם השמחות, בגן האירועים או בדיסקוטק לאחר פרק זמן של התרעה שקבע השר לאיכות הסביבה. (ב) השר לאיכות הסביבה, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לענין התקן מד הרעש ואופן התקנתו, מפלס הרעש שעליו יתריע ההתקן ופרק הזמן של ההתרעה שלאחריו ינותק זרם החשמל למערכת ההגברה. סעיף 2ו קובע כמו כן הוראה עונשית הקובעת כי המשבש פעולתו של התקן מד רעש שהותקן לפי הוראות סעיף זה, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז- 1977.
מהן דרישות החוק בקשר לעסק של כתובות קעקע וניקוב חורים בגוף לצורך ענידת תכשיטים?סעיף 2ז לחוק רישוי עסקים קובע כי בעסק שהוא כולו או חלקו מקום לעשיית כתובות קעקע, לא יעשה אדם כתובת קעקע או ינקב חור (שלא בתנוכי אזניים) בגופו של קטין שטרם מלאו לו 16 שנים, אלא בהסכמת אחד מהוריו או אפוטרופסו בפני אותו אדם. בהקשר זה יש לציין כי אדם העומד לעשות כתובת קעקע או ניקוב חור לצורך ענידת תכשיטים שלא בתנוכי האוזניים בגופו של אחר, רשאי לדרוש ממי שמבקש לעשות בגופו כתובת קעקע או ניקוב חור כאמור, שיציג לפניו תעודה שבה ניתן לודא את גילו ורשאי הוא לדרוש גם תעודה מהורהו או מאפוטרופסו המעידה על הקשר ביניהם. הודעה בדבר האמור לעיל צריכה להיות מוצגת במקום בולט בעסק.
מה נחשב ל"עינוג ציבורי" ומהן דרישות החוק להפעלת עסק שכזה? סעיף 3 לחוק רישוי עסקים קובע כי "עינוג ציבורי" - הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט, וכל עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם העיקרית היא חינוכית, אף אם הם מלווים לצורך הדגמה הצגת תמונות או השמעת צלילים. בעסק של עינוג ציבורי תהא רשות הרישוי שלו לפי חוק זה רשאית להשתמש בסמכותה, גם להתאמת החצרים מבחינת המבנה.
האם קיימת חובה להחזיק ברשיון עסק, היתר זמני והיתר מזורז לצורך הפעלת עסק?כן. סעיף 4 לחוק רישוי עסקים קובע בפירוש כי לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו; עסק שאיננו נייד, לא יעסוק בו אדם, אלא אם כן ברישיון, בהיתר הזמני או בהיתר המזורז, שבידו, מתוארים החצרים שבהם הוא עוסק.
האם קיים הליך של קבלת היתר מזורז. ככל שכן, כיצד ניתן לקבל אותו?ישנו הליך של היתר מזורז תחת סעיף 6וא לחוק רישוי עסקים שקובע כי שר הפנים, בהסכמת כל אחד מהשרים שקביעתו של עסק כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב), רשאי לקבוע, בצו, סוגי עסקים טעוני רישוי שרשות הרישוי תיתן היתר לעסוק בהם, בהליך מזורז בכפוף להוראות לפי סעיף זה, לפני מתן רישיון (בחוק זה – היתר מזורז); ואולם בצו כאמור לא ייקבעו סוגי עסקים שרישוים בהליך מזורז כאמור עלול לפגוע במטרות המפורטות בסעיף 1(א). כמו כן, בקשה לקבלת היתר מזורז לעסק הכלול בצו לפי סעיף קטן (א) תוגש לרשות הרישוי בצירוף כל המסמכים הדרושים לגבי אותו עסק, שפורסמו במפרט האחיד, או לצד המפרט האחיד, לפי הוראות סעיף 7ג2, וכן מסמכים נוספים שיקבע שר הפנים המעידים על קיום דיני התכנון והבנייה בעסק, ככל שיקבע. ככל שהוגשה בקשה לקבלת היתר מזורז, תודיע רשות הרישוי למבקש ההיתר המזורז , בתוך 21 ימים מיום הגשת הבקשה את דבר החלטתה.
מסמכי כוללים מסמכי בקשה לקבלת רישיון/ היתר זמני/ היתר מזורז? בהתאם לסעיף 6ב לחוק רישוי עסקים, לבקשה לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק, כפי שיקבע שר הפנים; בתקנות לפי סעיף זה, רשאי השר לקבוע בין היתר, מהם תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק, את הפרטים שיש לכלול בכל אחד מהם ואת קנה המידה שלהם.
מה תוקפו של רישיון עסק?סעיף 7א לחוק רישוי עסקים קובע כי רשיון יינתן לתקופה של 15 שנים. עם זאת, רשאי שר הפנים לקבוע תקופת תוקף קצרה יותר לרשיון
מהו תוקפו של היתר זמני?סעיף 7ב לחוק רישוי עסקים קובע כי רשות הרישוי תקבע תקופת תוקף להיתר זמני ורשאית היא להאריכה מדי פעם, ובלבד שסך התקופות לא יעלה על שנה אחת.
מהו תוקפו של היתר מזורז?סעיף 7ב1 קובע כי היתר מזורז יעמוד בתוקפו עד תום שנה ממועד נתינתו או עד להחלטת רשות הרישוי לעניין מתן רישיון לאותו עסק, לפי המוקדם; החליטה רשות הרישוי על ביטול ההיתר המזורז לפי הוראות סעיף קטן זה, תודיע על כך לבעל ההיתר המזורז בתוך שבעה ימים ממועד החלטתה, ובלבד שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו. במידה ולא נמסרה הודעה לעניין מתן רישיון עד תום שנה ממועד מתן ההיתר המזורז, תוארך תקופת תוקפו של ההיתר בשנה נוספת, ובלבד שבעל ההיתר חזר והצהיר כאמור בסעיף 6א1(ו), בחודש שלפני תום השנה הראשונה להיתר.
ביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורזסעיף 7ג לחוק רישוי עסקים קובע כי רשות הרישוי רשאית לבטל רשיון או היתר זמני, מיוזמתה היא או מיוזמת נותן האישור רק לאחר התייעצות עם נותן אישור, ורק לאחר שניתנה לבעל הרשיון או ההיתר הזמני, הזדמנות להשמיע את טענותיו. במקרה ובוטל רשיון או היתר זמני לפי סעיף זה, תשלח רשות הרישוי הודעה על כך לבעל הרשיון או ההיתר הזמני, והביטול ייכנס לתוקפו בתום 60 ימים מיום ההודעה על הביטול
האם החוק קובע עונשים על עיסוק ללא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז?אכן. סעיף 14 לחוק רישוי עסקים קובע סנקציות במסגרתן אדם שעסק ללא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז בעסק טעון רישוי או שלא קיים תנאי מתנאי רישיון, היתר זמני או היתר מזורז דינו – מאסר שמונה עשר חודשים. ואולם, במקרים אחרים קובע החוק גם קנס כספי לפי הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. ככל שעסק אדם או לא קיים כאמור אחרי שקיבל התראה מאת הממונה על המחוז, רופא מחוזי, מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לכך, מפקד משטרת המחוז, מפקד מחוז או רשות הרישוי המקומית, דינו – קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי מתן ההתראה. יש לשים לב כי לא יאשם בעבירה לפי סעיף זה מי שעסק כשותף רדום או ללא נטילת חלק ברווחיו של העסק.
מהי אחריותו של תאגיד לעניין עיסוק ללא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז? סעיף 15 לחוק רישוי עסקים קובע כי במקרה שעבור העבירה הינו תאגיד, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס שלא יעלה על כפל שיעור הקנס שהיה רשאי להטילו אילולא סעיף זה. כמו כן, יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל או מנהל רשום לפי כל דין, שותף – למעט שותף מוגבל – או עובד מינהלי בכיר באותו תאגיד ואחראי לענין הנדון, אם לא הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם או שנקטו כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.
תפריט
דילוג לתוכן