מהנדסים ואדריכלים

שאלהתשובה
מי ראוי להיקרא "אדריכל" או "מהנדס"?סעיף 2 לחוק המהנדסים והאדריכלים קובע כי רק אדם הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, או אדם הזכאי להירשם בפנקס האמור מכוח סעיף 9(א) ישא את התואר "אדריכל" או "מהנדס" או כל תואר דומה לאלה. הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ממלא כעובד, תפקיד הכולל תואר כאמור יהא רשאי להשתמש בכינוי התפקיד, אך אם השתמש בו בכתב יציין ליד שמו או ליד כינוי התפקיד את המילים "הנדסאי" או "טכנאי מוסמך".
מהי מועצת ההנדסה והאדריכלות ומה הרכבה?סעיף 3 לחוק המהנדסים והאדריכלים מכריז על הקמתה של מועצת ההנדסה והאדריכלות ערב כניסת החוק לתוקפו בשנת 1958 ומתאר את הרכבה של המועצה
האם קיימות ועדות משנה למועצה?סעיף 6 לחוק המהנדסים והאדריכלים קובע כי המועצה רשאית למנות, מבין חבריה או מחוצה לה, ועדות לענפי ההנדסה והאדריכלות השונים, ולאצול לועדות אלה מסמכויותיה.
מהו פנקס המהנדסים והאדריכלים?סעיף 8 לחוק המהנדסים והאדריכלים קובע כי השר (חבר הממשלה שהוענקה לו סמכות ביצוע), ימנה עובד ממשרד התעשיה המסחר והתעסוקה, מהנדס או אדריכל (רשומים), שיכהן כרשם המהנדסים והאדריכלים אשר ינהל פנקס ובו מדורים נפרדים לכל אחד מענפי ההנדסה והאדריכלות.
מי זכאי להרשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים?סעיף 9 לחוק המהנדסים והאדריכלים קובע מי להיות רשום בפנקס: (1) בעל תעודה ממוסד להשכלה גבוהה באחד מענפי ההנדסה כאשר התעודה והמוסד מוכרים על-ידי השר. (2) בעל תואר ראשון לפחות באחד מענפי האדריכלות או אדריכלות הנוף, שהוא תואר מוכר ממוסד מוכר. (3) בעל תואר ראשון לפחות באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות ממוסד אקדמי במדינת חוץ, ובלבד שהתואר הוכר על-ידי השר ולאחר התייעצות עם המועצה.
האם יכול אדם להיות רשום ביותר ממדור אחד בפנקס?סעיף 10 לחוק המהנדסים והאדריכלים קובע כי אדם רשאי להיות רשום ביותר ממדור אחד של פנקס המהנדסים והאדריכלים, אם נתמלאו כל התנאים לרישומו באותם מדורים.
האם ניתן ליתן רשיון זמני למהנדס או אדריכל ממדינת חוץ?סעיף 11ב קובע כי השר רשאי לתת רשיון זמני למהנדס או אדריכל (מומחה זר), ממדינת חוץ, לשם ביצוע פעולות שיוחדו לפי חוק זה למהנדס רשוי או אדריכל רשוי, לפי העניין, לתקופה שלא תעלה על שנה, ובלבד שמתקיימים במומחה הזר תנאים מסויימים הכתובים בסעיף בהרחבה.
האם כל אדריכל מורשה להגיש בקשות להיתרי בניה בישראל?סעיף 13א(א) לחוק המהנדסים ובאדריכלים קובע כי לאחר שהגיש אדריכל רשוי להירשם כמורשה להגיש בקשות להיתר (וזאת בהתאם לחוק התכנון והבניה), רשאי הרשם לרשמו ולתת לו תעודת מורשה להיתר, וזאת בתנאי שהאדריכל הכין במשך חמש שנים לפחות, בקשות להיתרי בניה בישראל, במספר ובהיקף שקבעו השר ושר הפנים, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.
מה קורה כאשר מהנדסים ו/או אדריכלים מתנהגים בצורה שאינה הולמת?סעיף 15 לחוק המהנדסים והאדריכלים קובע כי השר יקבע בתקנות, לאחר התייעצות במועצה, כללים בדבר התנהגותם של הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, והעובר עליהם ייאשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.
אילו סנקציות מוטלות על מהנדסים ו/או אדריכלים אשר מתנהגים בצורה שאינה הולמת את כבוד המקצוע?סעיף 17 לחוק המהנדסים והאדריכלים קובע עונשים על התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע. עונשים אלה יתבצעו לאחר חקירה (כאמור בסעיף 16 לחוק) על-ידי ועדת האתיקה וזאת למען הגנת הציבור או שמו הטוב של המקצוע. הועדה רשאית להחליט על מספר עונשים המפורטים בסעיף זה בפירוט.
תפריט
דילוג לתוכן