יזם .Vs מתכנן

חשיבותו של המתכנן בכל פרויקט בניה ברורה ומובנת לכל אדם העוסק בתחום.

בין אם בשלב הגשת בקשה להיתר ובין אם במהלך הבניה עצמה, המתכנן הינו פונקציה קריטית אשר מתפקידו לדאוג, בין היתר, הן לאינטרסים של מזמין העבודה והן למילוי חובותיו לפי חוק.

מאחר שתהליך התכנון והבניה בדרך כלל מורכב למדי, ישנם לא פעם חילוקי דעות בין מזמין העבודה לבין המתכנן. לרוב נפתרים חילוקי דעות אלו בדרך כלשהי, אך לעיתים עולים היחסים על שרטון ומזמין העבודה מגיע למסקנה כי אין מנוס מהחלפת המתכנן.

האם יכול מזמין העבודה לעשות זאת, ואם כן מהם הסיכונים שנוטל על עצמו מתכנן חדש הנכנס בנעלי המתכנן הישן?

תקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשנ"ה-1994 ("התקנות") קובעות כללים בהם מהנדסים ואדריכלים נדרשים לעמוד.

כך למשל קובע סעיף 2 לתקנות כי מהנדס או אדריכל יונחה בעבודתו על-ידי שיקולי בריאות הציבור ובטיחותו, וסעיף 3 (א) לתקנות ממשיך וקובע כי מהנדס או אדריכל יבצע את שירותיו המקצועיים במיומנות וברמה מקצועית נאותה.

בכל הנוגע לטיפול בעניינים בהם עסק מתכנן קודם, קובעות התקנות כללים ברורים המנויים בסעיף 12, וזו לשונו:

שירותים שעסק בהם מהנדס או אדריכל אחר

12.      (א)  מהנדס או אדריכל לא יקבל על עצמו מתן שירותי תכנון, תיאום או פיקוח אלא לאחר שנוכח שהשירות לא היה בטיפולו של מהנדס או אדריכל אחר.

           (ב)  היה השירות קודם לכן בטיפולו של מהנדס או אדריכל אחר (להלן – המהנדס או האדריכל הקודם) לא יקבל על עצמו מהנדס או אדריכל את המשך מתן השירות אלא אם כן המציא לו לקוחו הסכמה בכתב מאת המהנדס או האדריכל הקודם.

           (ג)   מהנדס או אדריכל קודם יתן ללקוחו הסכמה בכתב כאמור בתקנת משנה (ב), אם נעשה בינו לבין לקוחו הסכם בכתב שבו הוסדרו הענינים הבאים:

(1)   תשלום שכר טרחתו של המהנדס או האדריכל הקודם;

(2)   הזכות להשתמש בתכניות ובמסמכים אחרים שהוכנו בידי המהנדס או האדריכל הקודם;

(3)   היקף האחריות המקצועית לשירות שנתן המהנדס או האדריכל הקודם.

           (ד)  לא הגיעו המהנדס או האדריכל הקודם ולקוחו לידי הסכמה כאמור בתקנת משנה (ג), יתן המהנדס או האדריכל הקודם את ההסכמה האמורה בתקנת משנה (ב), אם נעשה בינו לבין לקוחו הסכם בוררות כמשמעותו בחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, בדבר הענינים שבמחלוקת ביניהם.

           (ה)  לא נעשה הסכם בוררות כאמור, רשאית הועדה המאשרת לאשר למהנדס או אדריכל לקבל על עצמו המשך ביצוע שירות שהיה בטיפולו של מהנדס או אדריכל קודם אם סברה שבנסיבות הענין מן הצורך לעשות כן.

           (ו)   הועדה המאשרת רשאית להתנות את אישורה בתנאים שייראו לה כצודקים בנסיבות הענין, לרבות קבלת הסכמת הלקוח ליישוב הסכסוך בינו לבין המהנדס או האדריכל הקודם בדרך של בוררות על-ידי בורר או בוררים שהיא מינתה.

           (ז)   הועדה המאשרת תתן הזדמנות נאותה למהנדס או האדריכל הקודם וללקוח להשמיע את טענותיהם ולהביא ראיות בפניה.

           (ח)  נודע למהנדס או אדריכל, לאחר שהחל במתן שירות, כי השירות היה בטיפולו של מהנדס או אדריכל קודם, יעכב את המשך מתן השירות עד לאחר הסדר הענינים כאמור בתקנות משנה (ג) עד (ז).

כפי שעולה מסעיף 12 (ב), במקרה שמדובר בשירות שהיה קודם לכן בטיפולו של מתכנן אחר, לא יקבל על עצמו מתכנן את המשך מתן השירות אלא אם הומצאה לו הסכמה בכתב מאת המתכנן הקודם.

לכאורה, ההסכמה הנדרשת לפי סעיף 12(ב) "מחשקת" את מזמין העבודה ומונעת ממנו לבצע את החלפת המתכנן באופן חד צדדי.

עם זאת, המצב השורר כיום שונה מזה המתואר בסעיף 12 (ב) ומקנה גמישות רבה יותר למזמין העבודה, וזאת משתי סיבות:

1.  המשך סעיף 12 מתאר את התנאים שבהתקיימם על המתכנן המוחלף לתת הסכמתו, וכן מסדיר מנגנון של פניה ל"ועדה המאשרת" לצורך אישור החלפת המתכנן.

לפי סעיף 1 לתקנות, הועדה המאשרת הינה "ועדה שימנה הרשם כהגדרתו בסעיף 8 לחוק, והמורכבת ממהנדסים ומאדריכלים הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור שבו
רשום המהנדס או האדריכל שבעניינו היא דנה, לפי העניין, ושתפקידה לאשר בקשות המוגשות אליה לפי תקנות אלה".

בפועל, המדובר בועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים הפועלת תחת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

      ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים פועלת במספר מישורים, ועיקרי תחומי עיסוקה הינם:

    1. תלונות בנושאי אתיקה מקצועית.

    2. החלפת מתכנן.

    3. מתן ייעוץ בעניינים אתים הנוגעים לעבודה השוטפת של המהנדסים והאדריכלים.​

2. על פי הכתוב באתר האינטרנט של הועדה, "היועץ המשפטי לועדת האתיקה והיועץ המשפטי למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חיוו דעתם כי קיים קושי ביישום תקנה 12 ככתבה וכלשונה. הסיבה לכך הנה שבג"צ קבע, בהקשר דומה, כי לא ניתן לעכב העברת עבודה מנותן שירות אחד למשנהו רק בשל טענות חוזיות. ההסבר לכך נעוץ בהוראותיו של חוק יסוד: חופש העיסוק ובכללים של תקנת הציבור, המחייבים ליתן את המשקל הראוי לזכות לחופש ההתקשרות בין לקוח ובין נותן השירות."

על כן, נכתב עוד שם כי אחד מהעקרונות המנחים כיום את ועדת האתיקה ביישום ופרשנות תקנה 12 היא כי "עצם קבלת עבודת תכנון, אשר הייתה בידי מתכנן אחר, ללא אישורו או אישור ועדת האתיקה בכתב, אינה מהווה עבירה אתית כשלעצמה.", וכן כי " אשר על כן רשאי כל לקוח לשכור תחת שירותי המתכנן שירותי תכנון מכל מאן דהוא אחר."

עם זאת, ממשיכה ועדת האתיקה וקובעת עקרונות מנחים נוספים המאזנים בין זכויות הצדדים וחובתם לנהוג לפי התקנות. על מנת להימנע מהפרת הוראות התקנות, יש להכיר ולבחון עקרונות אלו לעומקם לפני קבלת כל החלטה הנוגעת להחלפת מתכנן.

לחצו כאן לפרטים המלאים ולמעבר לאתר האינטרנט של ועדת האתיקה.

תפריט
דילוג לתוכן