תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

בחודש ינואר 2019 נכנס לתוקפו תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן "החוק").

במסגרת התיקון הוחלה בחוק רפורמה הקובעת מסלולי רישוי שונים לפי רמת המורכבות של העסק, וכן נקבעו מספר תיקונים חשובים ביותר הנוגעים להסדרי האכיפה הפלילית והמנהלית של הוראות החוק. מטרת הרפורמה היא הקלה ופישוט של הליך הרישוי מצד אחד, והגברת הפיקוח והאכיפה מצד שני.

במסגרת התיקון התווסף סעיף 8א1 לחוק, שדן ב"קיום תכליות דיני התכנון והבניה", ובתכליתו נקבע כי מהנדס הוועדה המקומית רשאי לתת אישור למתן רישיון לעסק, שאינו עומד בדיני התכנון והבניה, אם לא מדובר בהפרה מהותית.

המצב טרם התיקון

עד לכניסת תיקון 34 לתוקף, סעיף 1(א)(6) לחוק, קבע כי אחת ממטרות חוק רישוי עסקים הינה "קיום דיני התכנון והבניה", וסעיף זה פורש באופן דווקני. לכאורה, כל עסק שלא עמד בדיני התכנון והבניה במלואם, לא יכול היה לקבל רישיון עסק.

במהלך השנים, הדרך לעקוף את הנחיית החוק הדווקנית הנ"ל, במקרה של עבירות קלות או כאלו שכלל אינן נאכפות בפועל, היתה דרך נהלים שונים שאימצו רשויות מקומיות ועל ידי הגשת בקשות לקבלת היתרים לשימוש חורג, שתקופת הטיפול בהן הייתה ארוכה ומייגעת.

התיקון – קיום תכליות במקום פירוש דווקני

סעיף 8א1 לחוק מפרט כעת מהן “תכליות דיני התכנון והבניה” לעניין חוק רישוי עסקים וקובע את טווח שיקול דעת הרשויות (מהנדס הוועדה המקומית) למתן רישיון עסק.

במסגרת זו נקבע, בגין אילו עבירות על חוק התכנון והבניה לא ניתן יהיה לאשר מתן רישיון עסק  (להלן "הפרות מהותיות") לדוגמא: (1) העסק נמצא בבניין שנבנה כולו ללא היתר או שאין לו אישורים מתאימים ותעודת גמר, (2) בעסק נעברה עבירה לפי חוק התכנון והבניה שמתנהל בשלה הליך אכיפה פלילי או מנהלי, ו-(3) פעילות העסק נוגדת את הייעוד או השימוש שנקבע לו בתכניות.

מעבר להפרות המהותיות, המפורטות, כאמור, בסעיף 18א1(א) לחוק, ניתן למהנדס הוועדה המקומית שיקול הדעת להחליט האם מדובר בהפרה המהווה פגיעה מהותית או לא.

בהתאם, גם שונה סעיף 1(א)(6) לחוק, מתכלית של "קיום דווקני" ל-"קיום תכליות דיני התכנון והבניה".

התיקון, שכאמור מבחין בין הפרות מהותיות (שדינן נשאר זהה למצב טרם התיקון), לבין הפרות שאינן מהותיות, שעוברות לאישור מהנדס הוועדה המקומית, מגדיל את שיקול הדעת שיש לרמה המקומית. שיקול דעת זה מאפשר גם לכל רשות לצמצם או להרחיב את טווח שיקוליה לפי הצרכים שלה, ובהתאם למדיניות של ראש הרשות ומהנדס הוועדה המקומית.

לסיכום

סעיף 8א1, שהתווסף בתיקון 34 לחוק, מיטיב את מצבם של העוסקים, ומקל על מתן רישיון במקרים של עבירות לא מהותיות על דיני התכנון והבניה. לפי הסעיף, ניתנו למהנדס הוועדה המקומית סמכויות נרחבות לאשר רישיון עסק במבנים שאינם עומדים בדיני התכנון והבניה, כל עוד אין בהפרה פגיעה מהותית בתכליות דיני התכנון והבניה, בין השאר בשל טיבה, מיקומה או היקפה של ההפרה.

תפריט
דילוג לתוכן