רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

החוק הראשי עליו מבוסס נושא הרישום וההגדרה של סוגי הקבלנים, הוא חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט- 1969. חוק רישום קבלנים משנת 1969 הגדיר לראשונה את העקרונות לבחינת איכותם וכשירותם של קבלנים, והדרך שבה יש לרשום אותם.

לפני החלת החוק, היה ענף הבנייה בישראל פרוץ למדי והתנהל על פי אמות מידה מיושנות. החוק משנת 1969 ביקש לעשות סדר בדברים. החוק קבע אמות מידה להגדרת קבלנים וייסד, לראשונה במדינת ישראל, גוף אחד שריכז את הרישומים של הקבלנים הפעילים בישראל. נכון להיום, מרבית הקבלנים העוסקים בתחומים הראשיים בענף אכן רשומים.

כאמור, מכח החוק מונה רשם הקבלנים, הנמצא תחת אחריותו של משרד הבינוי והשיכון. הרשם מנהל את פנקס הקבלנים, שבו נרשמים, או לכל הפחות אמורים להירשם, כל בעלי המקצוע השונים העוסקים בתחום הרחב כל כך של בניין.

סמכויות הרשם על פי סעיף 7 לחוק הן לקבל בקשות לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות; לרשום את הקבלנים בפנקס למדוריהם או לסרב לבקשת הרישום, לבטל רישום ולשנותו; לסווג את הקבלנים לפי הסוגים שנקבעו בתקנות, והכל לפי הכללים שנקבעו בתקנות.

החוק (ר' סעיף 1) מחיל את חובת רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בתחומים הבאים: בניה, לרבות בניית פנים, סלילת כבישים, הקמת גשרים, ביוב, ניקוז, בניית נמלים ובניית מפעלי מים. עבודות הבנייה עשויות לכלול תחומי משנה כמו: עבודות עפר, בניית שלדים, מיזוג אוויר, שיפוצים, איטום, חשמלאות, אספלט, הנחת קווי רשת, רמזורים, צינורות ועוד.

עפ"י סעיף 14 לחוק ובהתאם לקבוע בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), תשמ"ד-1984, כל קבלן המבקש לבצע עבודות שהיקפן הכספי באתר בניה אחד, בכל ענף עבודה, עולה על סך של  89,600 ₪ ובכל ענף משנה עולה על סך של 46,800, חייב ברישום ובקבלת רישיון עפ"י חוק. כמו כן, עבודות הנוגעות לשלד של מבנה יבוצעו בידי קבלנים רשומים בלבד, אף אם אין היקפן הכספי חורג מן האמור לעיל.

בסעיף 4 מגדיר החוק מי רשאים להיות רשומים בפנקס הקבלנים. הגדרה זאת על פי חוק רישום קבלנים היא רחבה, אך בתמציתה היא כדלקמן: אדריכל או מהנדס עם ניסיון של שנתיים יכול להירשם כקבלן בפנקס הקבלנים. הנדסאי או טכנאי יכול להירשם, ואולם מספר שנות הניסיון המעשי שלו צריך לעמוד על ארבע שנים ולא שנתיים. בנוסף, מי שאין לו השכלה פורמאלית, אבל יש לו ניסיון של שש שנים כמנהל עבודה ויש לו האישורים הנדרשים להוכחת מעמדו או מי שעבד כקבלן שלוש שנים לפחות, יוכל גם הוא להירשם. כמו כן, בחוק יש אפשרות לרישום כפול , קרי בשני תחומי עיסוק במקביל או יותר (ר' סעיף 5).

יש לשים לב כי החוק גם מגדיר מי מנוע מלהירשם בפנקס כאמור, ואף קובע כי קבלן רשום שמתקיימת לגביו אחת מהעילות לאי- רישום המנויות בסעיף 8(א) לחוק, רשאי הרשם לנקוט כלפיו אמצעי משמעת שונים (לתת התראה, נזיפה, קנס או התליית תוקף הרישום- ר' סעיף 8א לחוק)  ואף לפסול ולבטל את רישומו של הקבלן בפנקס (ר' סעיף 8 לחוק).

לעניין הענישה קובע החוק בסעיף 16, כי קבלן אשר ביצע עבודות הנדסה בנאיות בניגוד לאמור בחוק  או השתמש בתואר קבלן לעבודות הנדסה בנאיות בלי שהוא זכאי לכך על פי הוראות החוק, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס בסך של 5,000 לירות.

בנוסף, כהשלמה לחוק הותקנו תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988, הקובעות אמות מידה לסיווג הקבלנים הרשומים. על פי התקנות (ר' תקנה 1), קבלן לא יוכל לבצע עבודות בהיקף הגבוה מזה שאליו הוא מסווג, אלא אם כן ביצע בהצלחה פרויקט בהיקף של 70% מההיקף הנוכחי שלו באתר אחד, או בשני אתרים שונים בהיקף מלא או כמעט מלא (כמוגדר בתקנות).

למעשה, באמצעות הצבת מגבלה כספית להיקפי העבודה של קבלן, תקנות רישום קבלנים משנת 1988, בתוספת התיקונים שנוספו להן עם השנים, מחייבות את הקבלן להתקדם עקב בצד אגודל במעלה הסולם המקצועי, עד לרמה הגבוהה ביותר, המסירה למעשה את ההגבלות על היקף הסכומים הכספיים שבהם הוא רשאי לבצע עבודות.

תפריט
דילוג לתוכן