צווי הרחבה בענף הבניה

ענף הבניה, הנמצא בתנופת פיתוח גדולה בשנים האחרונות בישראל, הינו ענף המאופיין באופן מסורתי על ידי מידה רבה של עבודה מאורגנת, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. כתוצאה מכך, העובדים בסקטור הבניה בארץ זכאים למגוון של תנאי העסקה וזכויות סוציאליות, מעבר לאלה החלים על כלל המשק, הבאים לידי ביטוי בצווי הרחבה החלים על ענף הבניה. צווי הרחבה אלה מחייבים כל מעסיק של עובדים בענף הבניה, החל מקבלן שיפוצים ועד לחברות הבניה הגדולות ביותר הפועלות במשק. היכרות טובה עם הצווים השונים מסייעת על כן למעסיק להתנהל במידה רבה יותר של וודאות במסגרת מערכת היחסים שלו עם עובדיו ולצמצם חשיפה לתביעות עתידיות.

מהו צו הרחבה?

צו הרחבה הינו צו שניתן על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להרחבת תחולתו של הסכם קיבוצי על ענף מסוים במשק או על כלל המשק, לפי חוק הסכמים קיבוציים. כתוצאה מכך, הופכות הוראותיו של ההסכם הקיבוצי, אשר הורחב בצו ההרחבה, לחלק בלתי נפרד מהסכם ההעסקה שבין המעסיק לעובדים עליהם הוא חל – גם העובדים אשר אינם מאוגדים. צווי הרחבה אלו מקנים בדרך כלל לעובדים בסקטור הרלוונטי (או בכלל המשק) זכויות סוציאליות רחבות יותר בתחומים כגון ימי חופשה, דמי הבראה, שעות עבודה, שכר עבודה, הכשרה מקצועית, קידום ועוד.

להלן ייסקרו בקצרה צווי ההרחבה החלים כיום על ענף הבניה בישראל. ראוי לציין, כי צווי ההרחבה וכל הזכויות הסוציאליות הנוספות המוקנות בהם לעובדים בענף הבניה, חלים באופן שווה על כל עובדי הענף, בין אם הם אזרחי ישראל, עובדים זרים (מהגרי עבודה חוקיים או מסתננים) או עובדים פלסטינאים. ואולם, בצו משנת 2015 נקבע כי סכומי כסף המופקדים לעובדים זרים על ידי המעסיק לפי כל דין (כגון הפיקדון להבטחת יציאתם מן הארץ לפי תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים (תיקון), התשע"ז-2017), יבוא על חשבון ההפקדות שיש לבצע על שמם עבור פנסיה, פיצויים ולקרן השתלמות (סעיף 70 לצו ההרחבה משנת 2015 להלן).

צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים 2015

צו זה, אשר פורסם ביום 28.10.15, ביטל את כל צווי ההרחבה להסכמים קיבוציים בענף הבניין אשר קדמו לו וכיום זהו צו ההרחבה העיקרי החל על ענף הבניין בישראל.

אלה עיקרי צו ההרחבה משנת 2015 (ילקוט הפרסומים 7134, 730):

 • שבוע העבודה: שבוע העבודה בענף הבניין יהיה בן 42 שעות (סעיף 8).

  • יצוין כי צו זה פורסם טרם פרסום צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק מ-43 ל-42 שעות. לכאורה, לפי סעיף 9 לצו מ-2015, היה על שבוע העבודה בענף הבניין להתקצר בשעה נוספת, בשל קיצור שבוע העבודה הכללי. אולם, סעיף 9 האמור בוטל בהמשך במסגרת צו ההרחבה בענף הבנייה משנת 2018, כך שמספר שעות העבודה השבועיות בענף הבניין ובכלל המשק זהה כיום (2019) ועומד על 42.

 • פגעי מזג אוויר: עובד שקיבל הוראה ממעסיקו לא לצאת לעבודה עקב פגעי מזג אוויר יהיה זכאי לתשלום בעבור 4 שעות עבודה בגין אותו יום (סעיף 12).

 • שכר עבודה: צו ההרחבה כולל טבלאות שכר לעובדים בדרגות שונות, אשר עולה מדי שנה לפי הוותק המצטבר שלהם בענף הבנייה, כאשר השכר החודשי המינימאלי לעובד זוטר ללא ותק בענף הוא 5,100 ₪ (סעיף 16).

  • כאמור, לאחר חתימת צו הרחבה זה, פורסם צו ההרחבה בדבר קיצור שעות העבודה במשק, אשר הוביל הלכה למעשה לעליית שכר המינימום לסכום של 29.12 ₪ לשעה, שהם 5,300 ₪ בחודש. על כן, לפי עמדת משרד העבודה והרווחה וכל עוד לא קיימת פסיקה של בית הדין לעבודה המורה אחרת, יש להחיל את שכר המינימום המעודכן גם על עובדים בענף הבנייה. עמדה זו הולמת את הכלל הנהוג בדיני עבודה שלפיו, הסכם עבודה אישי או הסכם קיבוצי לא ירעו את זכויותיו של עובד, אלא רק ייטיבו עמו.

 • קביעת השכר ומועדי התשלום: כאמור לעיל, השכר המינימאלי שיש לשלם לעובד בענף הבניה נקבע, בין היתר, לפי שנות הוותק של העובד באותו ענף – זאת, גם אם מדובר בעובד חדש אצל מעסיק מסוים. המעסיק נדרש על כן לוודא מה דרגתו של העובד ומה הוותק שלו בענף (אצל מעסיקים שונים), לפי אסמכתאות שיציג לו העובד, ולשלם לו שכר בהתאם לוותק המצטבר שלו בענף בתוך 60 יום מיום הצגת האסמכתאות הללו (סעיף 19).

 • ביטוח פנסיוני: עובד בענף הבנייה זכאי לביטוח פנסיוני מיום תחילת עבודתו (ללא תקופת אכשרה של 6 חודשים, כקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק) (סעיף 24). עם זאת, יש לשים לב ששיעורי ההפרשות הפנסיוניות הקבועים בצו זה מ-2015 הוגדלו בהמשך במסגרת צו ההרחבה מ-2018 והם עומדים כיום על שיעור כולל של 19.7% משכרו המבוטח של העובד (להלן).

 • קופת גמל: שיעור ההפרשות לקופת גמל לו זכאי עובד בענף עומד על 6% מהשכר המבוטח לתגמולים על חשבון המעסיק, 8.33% מהשכר המבוטח לפיצויי פיטורים על חשבון המעסיק, ו-5.5% מהשכר המבוטח לתגמולים על חשבון העובד (ובסך הכל לפחות 19.83% מהשכר המבוטח) (סעיף 29).

 • קרן השתלמות: מנהלי עבודה זכאים עבודה לקרן השתלמות החל מיום עבודתם הראשון, בה יופקדו מדי חודש 7.5% מהשכר התעריפי על חשבון המעסיק וכן 2.5% מהשכר התעריפי על חשבון העובד. שאר העובדים זכאים לקרן השתלמות מיד עם השלמת 3 שנות וותק בענף, עם הפקדות בשיעורים מעט יותר נמוכים יותר (סעיף 35).

 • קרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל: כל מעסיק יפריש מדי חודש, על חשבונו, 0.8% מהשכר התעריפי של עובדיו לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה. מדובר בקרן אשר נוסדה בשנת 1990 על ידי התאחדות בוני הארץ והסתדרות עובדי הבניין והעץ, העוסקת בפיתוח וקידום ענף הבנייה בישראל (סעיף 36).

 • מענק עידוד במסגרת הכשרת מנהלי עבודה: עובד אשר השלים קורס הכשרת מנהלי עבודה יהיה זכאי למענק עידוד בגובה 10,000 ₪ שימומן מחציתו על ידי המעסיק ומחציתו על ידי הקרן (סעיף 37).

 • חופשה שנתית: מספר ימי החופשה השנתית להם זכאי כל עובד בענף נקבע לפי מספר שנות הותק הענפי שלו בישראל. מספר ימי החופשה ההתחלתי להם זכאי עובד חסר ותק דומה למספר ימי החופשה להם זכאים כלל העובדים במשק, אולם בכל זאת מדובר בהטבה לעובדי הסקטור ביחס לעובדים בכלל המשק, שכן: (1) הזכאות מחושבת לפי הוותק המצטבר של העובד בענף הבניה (ולא הוותק אצל המעסיק הספציפי); (2) העליה במספר ימי החופשה השנתית היא מהירה יותר ומתרחשת החל משנת הוותק הענפי השניה בלבד (סעיף 38).

 • דמי הבראה: עובד בניה מתחיל זכאי לתשלום עבור 6 ימי הבראה (במקום 5 בסקטור הכללי). מספר ימי הזכאות עולה מדי מספר שנים, בהתאם לוותק הענפי של העובד, עד למקסימום של 12 ימי הבראה בשנה לעובד בעל ותק של 20 שנים ויותר בענף (סעיף 40).

 • ימי חופשה:

  • חופשת חגים: נוסף על 9 ימי החג להם זכאים כלל העובדים במשק, זכאי עובד בניה ליום בחירה אחד נוסף בתשלום (סעיף 41).

  • ימי שמחה: עובד בענף הבנייה זכאי לימי חופשה נוספים בתשלום: יומיים עבור נישואי העובד, יום אחד עבור הולדת ילד ויום אחד עבור נישואי ילד (סעיף 42).

  • ימי אבל: עובד בעל ותק ענפי של שלושה חודשים לפחות יהיה זכאי לעד שבעה ימי חופשה נוספים בתשלום, לפי מנהגי דתו (סעיף 43).

 • שי לחג: פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח, ייתן המעסיק לעובדיו שי לחג בשווי של 250 ₪ עבור כל חג ובסך הכל 500 ₪.

 • ביגוד ובגדי מגן: אחת לשנה העובד זכאי לקבל מהמעסיק מערכת ביגוד באיכות טובה הכוללת נעליים, חולצה וכובע מצחייה. זכאות זו של העובד נכללת גם במסגרת חובתו של המעסיק לפעול למען יישום קפדני של כל החוקים, התקנות וההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה באתר הבניה (סעיפים 45 ו-50).

 • פיטורים והתפטרות: לפי צו ההרחבה, מעסיק מחויב לתת לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטורים, לקיים שימוע מסודר לעובד טרם קבלת החלטה על פיטוריו ולהימנע משרירות במהלך התהליך. אמנם, זכות השימוע טרם קבלת החלטה על פיטורים היא זכות שמוקנית היום לכל עובד בישראל, אולם היא אינה מוקנית בחוק, אלא נהוגה בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה.

צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים – נספח מנופאים:

צו הרחבה זה, אשר פורסם ביום 27.7.17 (ילקוט הפרסומים 7555, 8082), הינו נספח לצו ההרחבה מ-2015, אשר מחיל את הוראותיו, למעט טבלאות השכר, גם על מנופאים – מפעילי עגורן צריח באתרי בנייה (שכרם של מנופאים נקבע בנפרד בסעיף 11 לצו). בנוסף, הוא מכיל גם מספר הוראות הייחודיות למנופאים, כדלקמן:

 • תוספת שכר בגין המאמץ הכרוך בעבודתם בגובה ובבידוד.

 • החזר נסיעות עד לכפל התעריף בסקטור הכללי.

 • תוספת סיכון במקרה של עבודה באתר בנייה הממוקם באזור שהוכרז עליו על מצב מיוחד בעורף.

 • זכאות לקרן השתלמות החל מהיום הראשון לעבודה, בשיעורים המפורטים בסעיף 17 לצו.

 • הוראות שונות לצורך שיפור בטיחות וגיהות המנופאים, כגון עבודה עם אתת, הגדרת ציוד חובה בקבינה, תקינות הציוד ובדיקתו וכדומה.

 • כמו כן, צו ההרחבה מטיל חובה לבטח את המנופאים בביטוח מפני אובדן כושר עבודה עיסוקי ייחודי, המתאים למנופאים ולמאפיינים הייחודיים של העיסוק במנופאות.

צו הרחבה בענף הבנייה 2018:

צו ההרחבה בענף הבנייה 2018, אשר פורסם ביום 11.6.18 (ילקוט הפרסומים 7834, עמוד 8681) ונכנס לתוקף ביום 1.7.18, שינה חלק מהוראות צו ההרחבה מ-2015, או הוסיף עליהן:

 • שבוע העבודה: מספר שעות העבודה השבועיות ימשיך לעמוד על 42 (כפי שהוא בשאר המשק) (סעיף 6).

טרם החתימה על צו הרחבה מ-2018, שררה אי וודאות מסוימת בענף הבניין, בשל הקיצור הכללי של שבוע העבודה במשק עם חתימתו של צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות מיום 15.3.18. לכאורה, לפי צו ההרחבה מ-2015, כל קיצור בשעות העבודה במגזר הכללי היה אמור לגרור אחריו קיצור דומה של שעות העבודה בענף הבניין, כך שתמיד יהיה קצר בשעה אחת משבוע העבודה הכללי. כאשר קוצר שבוע העבודה הכללי בשעה אחת, נדרשו מעסיקים בענף הבניין להפחית שעה נוספת משבוע העבודה בענף, כך שיעמוד על 41 שעות שבועיות בלבד. אולם, בצו ההרחבה מ-2018 בוטלה הוראה זו וכיום אורכו של שבוע העבודה בענף הבניין זהה לזה הנהוג בכלל המשק.

 • פנסיה: שיעורי ההפקדה לביטוח פנסיוני עבור העובדים בענף הוגדלו כך שחלקו של המעסיק בהפרשה לפנסיה יהיה לפחות 7.1% וחלקו של העובד יהיה לפחות 6.6% מהשכר המבוטח (ובסך הכל 13.7% משכר העובד) (סעיף 7).

תפריט
דילוג לתוכן