מנהל לעניין מסילות ברזל

הדין הישראלי קובע כללים מיוחדים לעניין ביצוע עבודות ופעולות בתוואי הרכבת, כאשר החיקוק המרכזי המסדיר את הנושא הינו פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], תשל"ב-1972.

הפקודה מגדירה מסילת ברזל באופן נרחב למדי, וקובעת כי היא כוללת גם כל חלק ממנה שבבניה וכל הרחבה עתידה.

כמו כן קובעת הפקודה כי מסילת ברזל כוללת גם מקרקעין שבתוך גדרות או סימנים אחרים המציינים את גבול המקרקעין השייכים למסילה, ובאין גדרות או סימנים אחרים – המקרקעין שבתוך תחום של חמישה עשר מטרים מציר המסילה; קווי פסים, שלוחות והסתעפויות שמשתמשים בהם לצורך מסילה או בקשר אליה; תחנות, משרדים, מיגשות, בתי מלאכה, סדנאות, מכונות וציוד קבועים ושאר מיתקנים שהוקמו לצורך מסילה או בקשר אליה; וכן קטרים, קרונות נוסעים, קרונוע, קרונית מנוע, קרונית שירות ותחזוקה, קרונות להובלת טובין ומשק חי וציוד אחר כיוצא באלה המשמשים לקיום התנועה במסילה;

הפקודה קובעת גם מיהם בעלי הסמכויות הרשאים לפעול ולבצע פעולות בתוואי המסילה.

שני בעלי סמכויות מרכזיים הינם המנהל לעניין מסילות ברזל ומקים/מפעיל מסילת ברזל.

המנהל לעניין מסילות ברזל

על פי סעיף 2א לפקודה, השר ימנה מנהל לעניין מסילות ברזל, ורשאי הוא גם למנות מנהל נפרד לעניין מסילת ברזל ארצית, לעניין מסילת ברזל מקומית ולעניין מסילת ברזל לפי סעיף 48 לפקודה.

השר רשאי להסמיך את המנהל לעניין מסילות ברזל לבצע פעולות רבות ומגוונות לשם בניית מסילה, תחזוקתה והפעלה, כגון בניית מבנים הנדסיים של קבע או של עראי במקרקעין; שינוי נתיבו של נהר לשם בנייה ותחזוקה; הרחבה, הצרה ושינוי של נתיבו של נהר או של כביש כדי להקל על ניתובם ליד מסילה; התקנת צינורות מים, צינורות ניקוז ותעלות ניקוז במקרקעין הסמוכים למסילה; בניית בתים, מחסנים, משרדים, חצרות, תחנות, נוחויות, מיגשות, בנינים, מבנים ומיתקנים אחרים ולהרכיב מכונות וציוד, לשנותם, לתקנם, להפסיק את השימוש בהם ולהחליפם באחרים; ועשיית כל מעשה אחר הנחוץ לבניית מסילה, לתחזוקתה, לתיקונה ולשימוש בה (סעיף 3 לפקודה).

כמו כן רשאי השר להסמיך את המנהל לשנות את המפלס או המקום של צינור להספקת-מים, גז, נפט או אויר דחוס, לרבות צינור ביוב ותעלת ניקוז, או את מקומו של תיל חשמלי או עמוד חשמל (סעיף 4), ובמקרה של מפולת או תקלה אחרת שקרתה, או שיש חשש שתקרה, אף להסמיכו להיכנס למקרקעין הסמוכים לאותה מסילה, כדי לתקן או למנוע תקלה כאמור (סעיף (א)5).

ישנם סמכויות נוספות המוקנות למנהל לענין מסילות ברזל, אשר אינן דורשות הסמכה מאת השר. כך יכול המנהל לענין מסילות ברזל להיכנס למקרקעין ולבצע עבודה כאמור בשעת הכרח (סעיף 5(ב)), להורות לטפל או לכרות עץ העומד קרוב למסילה ויש סכנה שיפול על המסילה ותופרע הנסיעה, או שהוא מפריע לראיית רכבות במפגש אפקי או בסיבוב או לראיית אות (סעיף 10)

לעיתים אף נדרש אישור המנהל לענין מסילות ברזל לביצוע פעולות מסויימות. כך למשל, קובע סעיף 11(א) כי לא יבנה אדם בנין על מקרקעין הסמוכים למסילה תוך חמישים מטר מציר המסילה בלי רשות המנהל.

מקים/מפעיל מסילת ברזל

הפקודה מגדירה בעלי סמכויות אלו כדלקמן:

"מפעיל מסילת ברזל" – כל אחד מאלה:

(1)   מפעיל מסילת ברזל ארצית;

(2)   בעל היתר הפעלה כהגדרתו בסעיף 46;

(3)   מי שיש לו זיכיון להפעלתה של מסילת ברזל מקומית לפי סעיף 46א(א) או חברה ממשלתית שהממשלה התקשרה עמה להפעלה של מסילת ברזל מקומית, שהמנהל אישר שהם בתהליך לקבלת היתר הפעלה;

(4)   מי שניתן לו אישור להפעלה של מסילת ברזל לפי סעיף 48;

 "מקים מסילת ברזל" – כל אחד מאלה:

(1)   מי שיש לו זיכיון לבנייתה של מסילת ברזל מקומית או חברה ממשלתית שהממשלה התקשרה עמה לבנייה של מסילת ברזל מקומית;

(2)   רשות שהוקמה בחוק, חברה ממשלתית או חברה עירונית, שהממשלה התקשרה עמה לשם בנייה של מסילת ברזל ארצית, או מי שניתן לו אישור לבנייה של מסילת ברזל לפי סעיף 48;

למקים ולמפעיל עומדות סמכויות מקיפות ביותר המקנות להם זכות כניסה למקרקעין וביצוע פעולות מגוונות.

כך למשל קובע סעיף 14ב לפקודה כי הם רשאים להיכנס למקרקעין ולערוך בדיקות לשם בקרה על מצב מסילת ברזל או מקרקעין, להתקין מכשיר ניטור לשם בדיקת השפעותיהן של עבודות להקמת מסילת ברזל ושל מסילת הברזל על המקרקעין, לבצע מדידות או סקרים, לבצע פעולות סימון במקרקעין; לטפל בצמחייה המפריעה להקמתה, לתחזוקתה או לפעולתה התקינה של מסילת ברזל, לחבר כבלי חשמל וכבלי חשמולת המשמשים מסילת ברזל לקירות או למבנים במקרקעין ותחזוקתם, לבצע עבודות בנייה ועבודות חיזוק, וכן ביצוע פעולות נלוות.

למותר לציין כי הפקודה ממשיכה וקובעת גם חובת הודעה על כניסה למקרקעין, ומתווה את הכללים לטיפול במקרים בהם בעל המקרקעין מתנגד לכניסה ולביצוע העבודות.

תפריט
דילוג לתוכן