חובת קבלן להתקשר עם אתר פסולת

חוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984 ("החוק") הוא המקור לאיסור לזרוק פסולת בניה.

לפי סעיף 2 לחוק,  אסור להשליך פסולת בנין ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד.

משמעות "פסולת בנין" לפי החוק הינה "חמרים ושיירי חמרים המשמשים לבניה, או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים".

על פי סעיף 7, רשות מקומית תקבע, בכפוף לכל דין, אתרים לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת בנין, גזם, צמיגים או גרוטות רכב, בין בתחומה ובין מחוצה לו בתאום עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר; קביעה כאמור יכול שתיעשה במשותף בידי מספר רשויות מקומיות ויכול שתיעשה על פי הוראת השר לאיכות הסביבה.

זאת ועוד, בהמשך סעיף 7 נקבע כי לא יפנה אדם פסולת מאחד הסוגים המפורטים בסעיף קטן (א), אלא לאתר שנקבע לכך, למפעל טיפול באשפה, למפעל מיחזור או למישרפה, או בהתאם להוראות שנקבעו בחוק עזר של הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

סעיף 11 לחוק ואילך עוסק בהיטל ההטמנה וחובות של מפעיל אתר לסילוק פסולת, כאשר הגדרת "מפעיל" כוללת בתוכה הן מחזיק והן מנהל של אתר לסילוק פסולת.

בין יתר החובות, מוטלת על המפעיל אתר לסילוק פסולת החובה לשלם היטל הטמנה לקרן, כאשר הכספים בקרן ישמשו למטרות כגון פיתוח, הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת שפגיעתם בסביבה פחותה מזו של ההטמנה ועידוד השימוש בהם,  שיקום אתרים לסילוק פסולת, טיפול במפגעי אסבסט, ופעולות חינוך והסברה לשמירה על איכות נאותה של הסביב.

כמו כן, על מפעיל  אתר לסילוק פסולת החובה לנהל, לגבי כל רכב מוביל פסולת הנכנס לאתר, רישום הכולל את מספר רישוי של הרכב, שם הנהג, מועד כניסת הרכב לאתר,  סוג הפסולת המובלת ברכב, כמות הפסולת לפי משקלה, ומקור הפסולת על פי הרשום בתעודת המשלוח.

לרישום זה חשיבות שכן הוא ישמש בסיס לחישוב סכום היטל ההטמנה שהמפעיל חייב בתשלומו.

יש לשים לב כי לפי הוראות סעיף 15 לחוק, מוטלת על נושא משרה בתאגיד אחריות כבדה למניעת עבירות על החוק.

ראשית קובע הסעיף כי נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו.

מעבר לכך קבוע שם כי במקרה שנעברה עבירה על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו למנעה, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

בהקשר לנושא זה, חשוב עוד לציין כי תיקון מס' 5 (התשנ"ח 1998) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970  חייב את ועדות התכנון המקומיות לקבוע בהיתר הבניה תנאים בדבר דרכי פינויה המתוכננים של פסולת הבנייה אל אתר לסילוק או טיפול בפסולת בנייה, במהלך העבודה ומיד לאחר השלמתה.

הדבר בא לידי ביטוי בסעיף 16(ג) לתקנות אשר קבע כדלהלן:

" בהיתר הבניה ייקבעו תנאים בדבר פינויה המתוכנן של פסולת הבנין אל אתר לסילוק פסולת בנין או לטיפול בה, במהלך העבודה ומידה לאחר השלמתה, זולת אם הכמות של פסולת הבנין מזערית להערכת המהנדס או שקיימות, לדעת הועדה המקומית, נסיבות מיוחדות המצדיקות פטור מחובת פינוי כאמור."

תפריט
דילוג לתוכן