חובת קבלן להקים מעלית

כמעט בכל פרויקט בניה, בין אם מדובר בבניין למגורים ובין אם מדובר במבנה מסחרי, תעשייתי או פרויקט תשתית, יידרש הקבלן המבצע להתקין מעליות. בשל מאפייניה המיוחדים של המעלית, נדרש המחוקק להסדיר היבטים שונים הקשורים במעלית בחיקוקים שונים. כך למשל, חוק התכנון והבניה ופקודת הבטיחות בעבודה מתייחסים לאופן התקנת המעלית ולמאפיינים טכניים הקשורים בהקמתה ותחזוקתה, בעוד חוק המקרקעין עוסק בעיקר בהיבטים הנוגעים למשתמשים במעלית.

מתי קמה החובה להתקין מעלית?

חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 קובע כי בכל בנין גבוה חובה להתקין מעלית, ולא יינתן היתר לבניית בנין כאמור ללא התקנת מעלית.

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 ("התקנות") מגדירות בנין גבוה כדלקמן:

"בנין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף, עולה על 13 מטרים"

במסגרת סימן ג לתקנות, התקנות מסדירות מספר רב של נושאים טכניים מקצועיים ביחס למעליות, לרבות מספר המעליות מידותיהן,  מבנה תא המעלית, רוחב הפרוזדור לפני מעלית, הציוד שצריך להמצא בחדר המכונות, מנגנוני חירום לשימוש מעלית בשעת דליקה, דרישות בנוגע לאופן אספקת החשמל למעלית וכיוצ"ב.

יצוין, כי בכל הנוגע להתקנת מעליות בבניין מגורים קיים (דהיינו בנין מגורים שהקמתו הושלמה שנה לפחות לפני שמבוקש להתקין בו מעלית), סימן כ"ט לתקנות-מסדיר את הדרישות הטכניות ביחס למעליות, ובין היתר קובע את מידות תא המעלית, רוחב מינימלי של פרוזדור, רוחב המעליות וכיוצ"ב.

מהן דרישות הבטיחות שיש לקיים לפי החוק?

כל הנוגע לעניין בטיחות המעלית, הרי נושא זה מוסדר, בין היתר, במסגרת סימן ה'  לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970 ("הפקודה").

בהתאם לפקודה, לא ניתן להכניס לשימוש מעלית חדשה, טרם בדיקה יסודית של בודק מוסמך. כמו כן, בהתאם להוראות הפקודה, יש לערוך בדיקה יסודית של תפקוד המעלית בידי בודק מוסמך אחת לשישה חודשים. הפקודה גם קובעת הוראות בקשר עם סימון עומסי עבודה וכן חובה בהתקנת התקני בטיחות למעלית המשמשת לנשיאת בני אדם, כגון, התקנת התקנים אוטומטיים המונעים אפשרות שתא המעלית יעבור את היעד, דרישות לעניין עומסי עבודה של הכבלים שנושאים את המעלית וכיוצ"ב.

מי מהדיירים בבניין משותף רשאי להחליט על הקמת מעלית ואיך מתחלקות ההוצאות?

נושא נוסף שרלוונטי בקשר התקנת מעליות בבניין מגורים קיים מוצא את ביטויו במסגרת סעיף 59(ו) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

סעיף זה עוסק ברוב הדרוש לצורך החלטה על התקנת מעלית בבניין משותף, בחלוקת הוצאות הקמת המעלית ובחלוקת ההוצאות השוטפות של השימוש במעלית.

הרוב הדרוש- החלטה על הקמת מעלית בבניין משותף דורשת הסכמה של בעלי דירות שבבעלותם שני שליש מהדירות בבניין המשותף.

הוצאות ההתקנה- בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית יישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם יישאו בהוצאות כאמור, ואולם בעלי דירות הקרקע לא יישאו בהוצאות התקנת המעלית אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה.

הוצאות שוטפות- כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית, וזאת בהתאם לחלקם היחסי.

חריג-בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון מוסכם כי הוראות החוק האמורות לא יחולו עליהם.

לאחר קבלת האישורים הנדרשים מצד הדיירים, יש להכין תוכנית מפורטת ע"י אדריכל, לקבל היתר בנייה לקבל מצד הרשות המקומית, וכן לקבל את אישור חברת החשמל במסגרת ביצוע שינויים מתחייבים בתשתית החשמל לצורך הקמת המעלית.

תפריט
דילוג לתוכן