חובת מינוי עוזרי בטיחות באתרי בנייה

התיקון לחוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 – הוראת שעה), התשע"ט-2018 ("התיקון"), המוכר גם בשם "חוק מינוי עוזרי בטיחות", התקבל בכנסת ביום 27.11.2018 ופורסם ברשומות ביום 28.11.2018.

התיקון, אשר הוטמע בחוק ארגון הפיקוח על העבודה כפרק חדש ונפרד ששמו "פרק שני1 :עוזרי בטיחות", מטיל על מבצע הבניה חובה למנות עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באתר הבנייה.

לשם כך קובע סעיף 25ב(א) לחוק המתוקן כי על עוזר הבטיחות לבצע את התפקידים הבאים:

  1. בדיקה באתר הבנייה של התקיימות הוראות הבטיחות, לפי רשימת תיוג.

  2. דיווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על הפרה של הוראות הבטיחות באתר הבנייה, סמוך ככל האפשר למועד גילויה של ההפרה.

  3. הודעה לעובד באתר הבנייה כי הוא מפר הוראת בטיחות או מופרת לגביו הוראת בטיחות, סמוך ככל האפשר למועד גילויה של ההפרה.

בנוסף, רשאי עוזר בטיחות לדווח למנהל העבודה על הפרות של חיקוקים אחרים בענייני בטיחות נוסף על הוראות הבטיחות (סעיף 25ב(ב) לחוק המתוקן).

באילו מקרים קמה החובה למנות עוזר בטיחות?

כאשר אתר הבנייה בו מבוצעות העבודות נכנס בגדר "אתר בנייה" כהגדרתו בתיקון. לפי סעיף 25 לחוק המתוקן, אתר בנייה מוגדר ככל אחד מאלה:

(1) אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה, ובלבד שמדובר בבנייה של מבנה שגובהו מעל 7 מטרים ושטחו מעל 1,000 מטרים רבועים;

(2) אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה הנדסית ומפקח עבודה אזורי קבע כי הוא אתר בנייה לעניין פרק זה.

מהן "הוראות הבטיחות" אותן על עוזר הבטיחות לבדוק?

הגדרת "הוראות הבטיחות" בתיקון מפנה להוראות הדין המפורטות בתוספת שתבוא אחרי סעיף 44 לחוק המקורי. לפי הרשימה המנויה בתוספת, הוראות הבטיחות כוללות את הוראות הדין הבאות:

1 .סעיף 204 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970.

2 .תקנות 2 ,3 ,6 ו־7 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999.

3 .תקנה 1 לתקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995 לגבי פרט 15 בחלק הראשון לתוספת לתקנות האמורות.

4 .תקנות 79 ,80 ו־164(א) עד (ג) לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, וכן תקנות 9 עד 11 ו־81 ,ככל שקיומן נדרש לשם מילוי הוראות תקנות 79 ו־80 לתקנות האמורות.

5 .תקנה 2(א) לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992.

6 .תקנה 5(1) ו-(2) לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007.

מהי "רשימת התיוג" אשר באמצעותה על עוזר הבטיחות לבדוק את קיום הוראות הבטיחות?

סעיף 25ב(ה) לחוק המתוקן קובע כי מפקח עבודה ראשי יפרסם רשימת תיוג לעניין תפקיד עוזר הבטיחות ורשאי הוא לפרסם רשימות תיוג שונות לסוגים שונים של מבנים.

מי כשיר להתמנות כעוזר בטיחות?

על פי סעיף 25ג לחוק המתוקן, אין למנות עוזר בטיחות אלא אם מתקיימים בו כל אלה:

  1. הוא בגיר.

  2. הוא בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית.

  3. בידו תעודה המעידה על כך שסיים בהצלחה הכשרה ייעודית לעוזרי בטיחות בנושא בדיקת התקיימותן של הוראות הבטיחות באתר הבנייה בהתאם לרשימת התיוג, לפי תכנית שקבע מפקח עבודה ראשי; ההכשרה תבוצע על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או על ידי מוסד לימודים שמפקח עבודה ראשי הכיר בו לביצוע תכנית ההכשרה, לאחר שהמוסד הוכיח, להנחת דעתו של מפקח העבודה הראשי, את יכולתו לבצע את ההכשרה ברמה נאותה; ההכשרה תהיה בהיקף שבין 45 ל־80 שעות, כפי שיורה מפקח עבודה ראשי; שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי בצו לשנות את היקף השעות האמור.

מהי הפעולה הנדרשת על מנת שמינוי עוזר בטיחות ייכנס לתוקף?

על פי סעיף 25ב(ג) לחוק המתוקן, יש לרשום מינוי כאמור באופן מידי בפנקס המפעל, וכל עוד לא נרשם – המינוי לא ייכנס לתוקף.

תוקף הוראת השעה

לפי סעיף 3 לתיקון, התיקון ייכנס לתוקפו שישה חודשים מיום פרסומו.

כמו כן קובע סעיף 25ט לחוק המתוקן כי התיקון יעמוד בתוקפו חמש שנים מיום תחילתו של חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 – הוראת שעה), התשע"ט-2018, אך שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר המשפטים, רשאי להאריך את התקופה האמורה בשנתיים נוספות.

תפריט
דילוג לתוכן