חובת מינוי ממונה על בטיחות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו- 1996 ("התקנות"), מטילות חובה של מינוי "ממונה על הבטיחות" במפעלים, אתרי בניה, ובמוסדות וארגונים רבים.

"ממונה על הבטיחות"- התמקצעות של ממש

התקנות קובעות כי "לא יעסוק אדם כממונה על הבטיחות, ולא יועסק ככזה, אלא אם כן בידו אישור כשירות תקף".

"אישור כשירות" הינו אישור בכתב שנתן מפקח העבודה הראשי (כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד- 1954) בדבר קיום כישורים לשמש ממונה על בטיחות במפעל.

לא יינתן לאדם אישור כשירות, אלא אם כן הוא אחד מאלה:

(1) בעל תואר מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או ההנדסה ודומיהם, בעל נסיון של שנתיים לפחות בעבודה במקצועו לאחר סיום לימודיו המקצועיים, ועבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך, שאישר מפקח העבודה הראשי, במוסד לבטיחות וגיהות או במוסד אחר;

(2) טכנאי או הנדסאי שרכש נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה במקצועו, לאחר סיום לימודיו המקצועיים, ועבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך, שאישר מפקח העבודה הראשי, במוסד לבטיחות וגיהות או במוסד אחר;

(3) מי שהוכיח להנחת דעתו של מפקח העבודה הראשי, כי הוא ראוי להיות ממונה על בטיחות, אף שאין מתקיימות בו הוראות פסקה (1) או (2), ובלבד שהינו בעל השכלה שוות ערך להשכלה הנדרשת בהן, עבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך, שאישר מפקח העבודה הראשי, ונסיונו המקצועי בתחום הבטיחות והגיהות, יהיה שלוש שנים לפחות, או אם נתקיימו בו הוראות תקנה 15.

בעל אישור כשירות חייב להשתתף מדי שנה, בשמונה ימי השתלמויות לפחות, לקידום הידע בנושאי בטיחות וגיהות בעבודתו, במסגרות שיאשר מפקח העבודה הראשי; וידווח מדי שנה למפקח העבודה הראשי על ההשתלמויות שבהן השתתף בשנה החולפת (מפקח העבודה הראשי רשאי לבטל את תעודת הכשירות או להתלותה עד למילוי ההוראות כאמור).

התקנות קובעות עוד כי בענפים מסוימים נדרש בנוסף כי האדם שימונה כממונה על הבטיחות רכש נסיון של שנתיים לפחות בענף עימו נמנה המפעל.

תפקידיו וסמכויותיו של ממונה על הבטיחות

התקנות מטילות על הממונה על הבטיחות מגוון רחב מאד של משימות, חלקן מוגדרות באופן כללי בלבד וחלקן באופן ספציפי יותר. לצד זה מעניקות התקנות לממונה על הבטיחות גם סמכויות מסוימות. אחת מהסמכויות החזקות ביותר היא הסמכות להורות על הפסקת העבודה בהתמלא תנאים מסוימים.

נושא זה מוסדר בסעיף 10 לתקנות, וזו לשונו:

(א)   מתפקידו של ממונה על הבטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בעניני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלה:

(1)   לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות, ולהודיע עליהם למעביד;

(2)   לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל;

(3)   לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם;

(4)   לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשמ"ד-1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים;

(5)   לוודא הכנת תכנית בטיחות ועידכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), תשמ"ד-1984;

(6)   לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה, איחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל;

(7)   לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות; לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו;

(8)   לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל;

(9)   להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן. להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן;

(10)  לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי;

(11)  לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים;

(12)  לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה;

(13)  לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט;

(14)  לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים, בהעסקתם של קבלני חוץ;

(15)  לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת;

(16)  להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה;

(17)  לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום;

(18)  לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במפעל;

(19)  להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.

(ב)  הממונה על הבטיחות מוסמך להיכנס לכל מקום במפעל שבו מועסקים עובדים, לבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות, ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך מילוי תפקידו כאמור בתקנת משנה (א).

על מי חלה החובה למנות ממונה על הבטיחות?

על פי סעיף 4 לתקנות, אלה חייבים למנות ממונה על הבטיחות:

(1)  מחזיק במקום עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה, כולה או חלקה, ואשר מועסקים בו חמישים עובדים לפחות;

(2)  מחזיק במקום עבודה הנמנה עם הסוגים המפורטים בתוספת השניה (הינו, בתי חולים, מוסדות רפואיים, מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות מחקר, בתי מלון בתי מסחר, נמלי תעופה, חברות תעופה, רשויות מקומיות, תאגידים להתישבות שיתופית) ושמועסקים בו חמישים עובדים לפחות;

(3)  מבצע בניה (כהגדרתו בתקנות, הינו: קבלן ראשי או מזמין) המעסיק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו זמנית;

(4)  מעסיק, המעסיק בחקלאות, 50 עובדים לפחות בו זמנית;

(5)  מחזיק בכל מקום עבודה אחר, שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח אזורי, שיש למנות בו ממונה על הבטיחות, והורה לו, בכתב, לעשות כן.

חובות נוספות על המעביד:

בנוסף על החובות המוטלות על הממונה על הבטיחות, מטילות התקנות חובות גם על המעביד, וזאת מתוך הכרה שללא שיתוף פעולה של המעביד יתקשה הממונה על הבטיחות לבצע את תפקידו כראוי.

כך, סעיף 11 לתקנות קובע כי מעביד שמינה ממונה על הבטיחות במפעל –

(1)  יביא לידיעת העובדים את דבר מינויו ותפקידיו של הממונה על הבטיחות;

(2)  יקבע את מקומו ומעמדו של הממונה על הבטיחות בארגון המפעל, יספק לו את כל האמצעים הדרושים לביצוע תפקידיו, יאפשר לו לבצעם ויוודא כי הוא ממלא תפקידיו כמפורט בתקנה 10;

(3)  יאפשר לו גישה לכל מקום במפעל ומחוץ למפעל שבו מועסקים עובדי המפעל;

(4)  יאפשר השתתפותו בפעולות בטיחות והשתלמויות כנדרש בתקנה 3(ב), לקידום הידע והנסיון שלו בבטיחות, גיהות ובריאות העובדים.

אישור או התנגדות מפקח עבודה אזורי למינוי/פסילת מינוי

התקנות קובעות כי כאשר החליט מעביד למנות אדם לתפקיד הממונה על הבטיחות, מוטלת עליו החובה למסור למפקח עבודה אזורי (כהגדרתו  בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד- 1954) בקשה לאשר מינוי ממונה על הבטיחות (לפי טופס שבתוספת הרביעית לתקנות). עוד קובעות התקנות כי תוך 45 יום מקבלת הבקשה על המפקח להודיע על אישורו או על התנגדותו למינוי.

סעיף 7 לתקנות קובע כי מפקח רשאי להתנגד למינוי ממונה על הבטיחות ממספר סיבות המנויות שם, כאשר רשימת הסיבות נעה בין סיבות של אי עמידה של המועמד ב"תנאי סף" כגון "אישור כשירות" או תקופת נסיון נדרשת בענף, עבור באי כשירות מסיבות רפואיות ועד לסיבות שהן תוצאה של הפעלת שיקול הדעת הרחב של המפקח בענין זה אשר הובילה אותו למסקנה כי המועמד לא יוכל למלא את תפקידו כראוי (בשל מעמדו ותפקידו ההיררכי במפעל או בשל התנגשות עם תפקידים אחרים שהוא ממלא, או בשל כך שידיעותיו אינן מספיקות בהתחשב בתהליכי העבודה במפעל או בשל כך שהמועמד הורשע בעבירה שיש בה לדעת המפקח,כדי למנוע ממנו למלא את תפקידו באופן ראוי).

באופן דומה, יכול המפקח בהודעה מנומקת בכתב בת 60 יום מראש למעביד ולממונה על הבטיחות לפסול את מינוי הממונה גם לאחר שזה כבר מונה ומשמש בתפקידו,  מסיבות המפורטות בסעיף 8 לתקנות, שדומות בעיקרן לסיבות שמנינו לעיל בענין התנגדות המפקח למינוי טרם המינוי, ונוספות להן סיבות של אי מילוי חובות הממונה המוטלות עליו לפי התקנות, ביטול אישור הכשירות של הממונה, אי מילוי חובות ההשתלמויות של הממונה לפי התקנות, הארגוני ורמת ידיעות בלתי מספקת מצידו בתהליכי עבודה במפעל לרבות תהליך חדש שהונהג מאז מינויו.

פטור מחובת מינוי ממונה בטיחות

חובת מינוי מומחה בטיחות איננה חובה מוחלטת ושרירותית, אלא מתקיימת במרחב של שיקול הדעת המקצועי והענייני של מפקח העבודה הראשי (שהופקד על פי חוק על תחום הבטיחות בעבודה), ולכן, סעיף 12 לתקנות קובע כי מעביד הסבור שאין במפעל סיכונים המצדיקים מינוי ממונה על הבטיחות, רשאי להגיש למפקח העבודה הראשי בקשה מנומקת בכתב לפטור את המפעל מן הצורך למנות ממונה על הבטיחות, ומפקח העבודה הראשי רשאי לפטור מעביד כזה אם שוכנע כי אין במפעל סיכונים המצדיקים מינוי ממונה על הבטיחות.

תפריט
דילוג לתוכן