בניה והחוק למניעת מפגעים

כל פרויקט בנייה, ובפרט כזה הנמצא בקרבת אזורי מגורים, טומן בחובו היתכנות ממשית לגרימת מפגעים סביבתיים, כגון רעש וזיהום אוויר. לאורך השנים נתן המחוקק דעתו לתופעות אלה והתווה את הכללים להסדרת הפעילות שיש בה כדי לגרום למפגע, באמצעות חוקים שונים ותקנות שהותקנו מכוחם.

החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961, הידוע גם בשם "חוק כנוביץ" (על שם חבר הכנסת ורופא הילדים ד"ר כנוביץ, אשר יזם אותו לפני כ-50 שנה, להלן: "חוק למניעת מפגעים") הינו החוק העיקרי בישראל, אשר נועד לטפל בסוגיות איכות הסביבה, וביניהן: מניעת רעש, מניעת ריח חזק ורע, השלכת לכלוך ומניעת זיהום אוויר.

לפי החוק, אסור לאיש לגרום לרעש או לריח חזק, ואסור לגרום לזיהום האוויר (על ידי פיזור עשן, גזים, אבק ועוד), אשר עלול להפריע לאדם אחר המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.

מהן הסמכויות המצויות בידי בית המשפט ומה העונש הצפוי לעובר על החוק?

החוק למניעת מפגעים מסמיך את בית המשפט ליתן צו המורה למי שגורם או עומד לגרום למפגע סביבתי להימנע מהמעשה הפוגעני או להפסיק לעשותו; לתקן את המעוות או להחזיר את המצב לקדמותו; לעשות ככל הדרוש כדי למנוע הישנותו של המשפע הסביבתי. מי שגורם לאחד מהנ"ל ובכך מפריע או עלול להפריע לזולת, עובר עבירה פלילית שהעונש עליה הינו עד 16 חודשי מאסר או קנס.

פרט אשר ניזוק מגרימת מפגע סביבתי כאמור לעיל, רשאי להגיש תובענה אזרחית כנגד המפגע, בין היתר, מכח סעיפים 44 ("מטרד ליחיד") או 63 ("הפרת חובה חקוקה") לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], ולדרוש פיצוי בגין נזקיו.

כמו כן, החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992, מסדיר את אופן הגשת תובענה אזרחית באמצעות אחד הגופים המנויים בתוספת או ע"י קבוצת נפגעים באמצעות הליך קבוצתי "ייצוגי" ע"י תובע המייצג את קבוצת הנפגעים. יצוין, כי בתיקון לחוק משנת 2017 הוסמך בית המשפט אף לפסוק פיצוי בגין נזקים שנגרמו לסביבה הטבעית תוך הגדרת ייעודם של הכספים המשולמים בדרך זו למטרות של שמירת הטבע.

מכח החוק למניעת מפגעים הותקנו תקנות רבות שעניינן הגבלות על זיהום אוויר ממקורות שונים, המפרטות את סוגי מזהמי האוויר השונים (תקנות למניעת מפגעים (איכות אוויר), התשנ"ב-1992), אוסרות על פליטה חריגה של חומר חלקיקי מרחף לאטמוספירה (תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר), התשל"א- 1972), אוסרות על פליטת עשן שחור (תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר ממבערי מזוט), התשל"א-1972) ועוד.

מה קובעים החוק והתקנות בנוגע לרעש?

כמו כן, מכח החוק למניעת מפגעים הותקנו תקנות קפדניות שעניינן מניעת רעש, ושבחלקן אף נוגעות באופן ישיר לאתרי בנייה.

תקנה 5 לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992, קובעת כי חל איסור להפעיל ציוד בנייה באזור מגורים (כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה), תשל"ט-1979) בין השעות 19:00 עד 7:00 למחרת ובימי מנוחה בין השעות 17:00 בערב יום המנוחה לבין השעה 7:00 למחרת יום המנוחה.

איסור זה לא יחול באחד מהמקרים הבאים: (1) כאשר הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו. (2) כאשר הפעלת המכונה דרושה לשם הסרת סכנה או הפרעה שצוינו למעלה.

תקנות למניעת רעש (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, וכן תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה), תשל"ט-1979 הנ"ל, מגדירות מהו רעש בלתי סביר ואת אופן מדידת הרעש.

מעבר לטיפול ברעש כמפגע סביבתי, מטפל החוק גם במפגעי רעש במקומות עבודה. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד 1984, עוסקות בהגנה על העובד ובריאותו, בהתייחס לרעש בסביבת העבודה. התקנות מפרטות, בין היתר, כללים לגבי: (1) מגבלות רעש ומשכו המותרים בסביבת עבודה. (2) אמצעי הגנה ומניעת נזק בריאותי. (3) מחויבות המעסיק בהגנת העובד בסביבה רועשת.

תפריט
דילוג לתוכן