אחריות נושאי משרה לבטיחות

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 מטילה אחריות כבדה על נושאי משרה בחברה במקרה של הפרת הוראות הפקודה או תקנותיה ע"י החברה. למותר לציין כי אחריות זו חלה גם במקרה של הפרת הוראות תקנות הבטיחות (עבודות בנייה), התשמ"ח – 1988.

לפי סעיף 222 לפקודת הבטיחות בעבודה – "חברה, אגודה שיתופית או כל חבר בני אדם אחר שעברו אחת העבירות לפי פקודה זו, רואים כאחראי לעבירה גם כל מנהל, שותף או פקיד אחראי של אותו חבר בני אדם, ואפשר להביאו לדין כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ונקט אמצעים סבירים למניעת העבירה".

כפי שניתן לראות, נטל ההוכחה מוטל על כתפי המנהל.

אחריות החברה עצמה (כ"תופש מפעל") למתרחש באתר בניה או מפעל (כהגדרתו בפקודה) נלמדת מסעיף 219 (א) לפקודת הבטיחות בעבודה, לפיו "על כל הפרה, במפעל או בקשר למפעל, של הוראות פקודה זו או תקנה לפיה, יהיה תופש המפעל, – או בעל המפעל, אם האחריות להפרה מוטלת עליו בפקודה זו או לפיה – אשם בעבירה, בכפוף לנאמר להלן".

משכך, ובהתחשב בעובדה שבאתר בניה ממוצע מתרחשות מדי יום עשרות או מאות פעולות בניה האמורות להתבצע בהתאם להוראות החוק, מנהלים בחברה עשויים למצוא עצמם חשופים להעמדה לדין בגין עשרות הפרות של הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה.

עם זאת, הפקודה מציעה לחברות כלי יעיל (אם כי לא מושלם) לצמצום החשיפה והסיכון כי יועמדו לדין בגין הפרת תקנות הבטיחות בעבודה.

לפי סעיף 223 לפקודת הבטיחות בעבודה – "… כל אדם שהפר תקנה לפי פקודה זו המטילה עליו במפורש חובה פלונית – הוא יהיה אשם בעבירה, ותופש המפעל או בעל המפעל לא יהיו אשמים בה אלא אם הוכח שלא נקטו אמצעים סבירים למניעת ההפרה".

כלומר, כאשר תקנה מסוימת מטילה במפורש חובה כלשהי על אדם ספציפי, הוא זה אשר יהיה אשם בעבירה, ואילו החברה (וכפועל יוצא גם מנהלי החברה) לא יהיו אשמים בה.

הסייג היחיד נוגע למצב בו הוכח כי החברה לא נקטה באמצעים סבירים למניעת ההפרה, ואגב, יש לשים לב כי כאן אין נטל ההוכחה מוטל על החברה.

יתרה מכך, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) מרחיבות באופן משמעותי את "ההגנה" המוענקת על ידי סעיף 223, באמצעות סעיף 5(ב) בו נכתב כדלהלן – "לענין סעיף 223 לפקודה יראו חובה כמוטלת במפורש על מנהל העבודה אם לא נקבע בתקנות אלה שהיא מוטלת על מבצע הבניה או על כל אדם אחר."

במלים אחרות, על פי הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), מנהל העבודה הוא זה שיישא באחריות להפרת תקנה מסוימת כל אימת שהחובה המוזכרת בה לא מוטלת על מבצע הבניה או כל אדם אחר.

תפריט
דילוג לתוכן